Regulamin klubu 12tri.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub nosi nazwę 12tri.pl, dalej jako „12tri.pl”.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za działalność 12tri.pl jest Fundacja ‘Zdrowa’ ul. Sokratesa 13c/234 01-909 Warszawa KRS: 0000527397, REGON 147466463 STATUT, dalej jako „Prowadzący”.
 3. 12tri.pl używa znaku towarowego zarejestrowanego i opatentowanego w Urzędzie Patentowym RP pod numerem 249747, do którego w dniu 10.05.2011 roku przyznano wyłączne prawo ochronne. Świadectwo ochronne wystawiono Michałowi Rachwałowi.

II. CELE

 1. Celami 12tri.pl są:
 1. organizowanie i rozwój  kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym;
 2. integracja środowisk sportowych, lokalnych i globalnych;
 3. rozpowszechnianie sportu kwalifikowanego w społeczeństwie;
 4. działalność na rzecz społeczności lokalnych i ogólnokrajowych;
 5. rozwój badań naukowych w sporcie;
 6. edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych we wszystkich formach kształcenia w sporcie.
 1. Cele 12tri.pl realizowane są przez Prowadzącego i klubowiczów.

III. CZŁONKOWIE
 

 1. Każdy członek 12tri.pl powinien godnie reprezentować klub 12tri.pl i postępować według zasad “Fair play”.
 2. Warunkiem przystąpienia do 12tri.pl jest prawidłowa rejestracja konta w serwisie internetowym klubu 12tri.pl oraz opłacona składka członkowska.
 3. W celu rejestracji należy uzupełnić dane korzystając z formularza zamieszczonego na stronie www.12tri.pltj.http://12tri.pl/33s,strona,dolacz-do-nas
 4. Składki członkowskie należy wpłacać podając następujące dane:

Fundacja ‘Zdrowa’
ul. Sokratesa 13c/234
01-909 Warszawa

Nowy nr konta: 63253000082060100870090001
Tytuł przelewu: Składka członkowska 12tri.pl za ,[rok, Imię i Nazwisko] – 120 zł /rocznie za osobę
 

 1. Wysokość składki rocznej w 2024 jest stała i wynosi 120 zł za osobę i nie podlega zwrotowi. Wpłaty w większej kwocie nie będą podlegały zwrotowi a przechodzą na następny rok.
 2. Brak opłaty składki rocznej w terminie do końca grudnia roku poprzedzającego powoduje dezaktywację konta członka klubu 12tri.pl. Konto staje się aktywne po zaksięgowaniu wpłaty składki.
 3. Członek klubu 12tri.pl rejestrując się w bazie danych 12tri.pl oświadcza, ze informacje podane podczas rejestracji są prawdziwe. O każdej zmianie danych rejestrowych należy poinformować administratora (Prowadzącego).
 4. Osoby nieletnie proszone są o dostarczenie pozwolenia opiekuna prawnego na udział w treningach.
 5. Poprzez uczestnictwo w treningach uczestnik pełnoletni zapewnia o dobrym stanie swego zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w treningu.
 6. Każdy uczestnik treningu swoją obecnością potwierdza fakt, że ćwiczy na własną odpowiedzialność i nie są mu znane żadne medyczne, zdrowotne przeciwwskazania do udziału w zajęciach.

IV. UDZIAŁ W ZAWODACH

 1. Biorąc udział w zorganizowanych zawodach sportowych członkowie klubu 12tri.pl powinni godnie reprezentować klub i jeśli organizator imprezy nie zastrzeże inaczej, powinni nosić stroje z logo 12tri.pl
 2. W klasyfikacjach drużynowych należy wpisać „12tri.pl”.

V. WYSTĄPIENIE Z 12TRI.PL

Wystąpienie z klubu 12tri.pl jest dobrowolne i następuje po skutecznym dostarczeniu na adres: Fundacja ‘Zdrowa’ : ul. Sokratesa 13c/234, 01-909 Warszawa pisemnego oświadczenia o  rezygnacji z członkostwa w klubie 12tri.pl. Wystąpienie z klubu 12tri.pl następuje w momencie otrzymania oświadczenia przez odbiorcę. Klub 12tri.pl zachowuje prawo do przetwarzania danych osobowych.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej