STATUT FUNDACJI „ZDROWA”

(tekst jednolity na dzień 31 sierpnia 2018 roku)

dalej: „Statut”

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja „Zdrowa” zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu. Fundacja ma prawo posługiwać się także nazwą „Zdrowa Fundacja”.

2. Fundacja została ustanowiona przez Michała Rachwała zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A nr 5337/2014 z dnia 02 września 2014 roku sporządzonym przez zastępcę notarialnego Elżbietę Nurzyńską, zastępcę Olgi Bogusz notariusza w Warszawie.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 4.

Cele Fundacji są następujące:

 1. Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia,

 2. Profilaktyka uzależnień, profilaktyka walki z przemocą, znajdowanie alternatywnych wzorców dla patologii,

 3. Aktywizacja fizyczna i intelektualna seniorów,

 4. Wspomaganie rozwoju polskiej edukacji poprzez kształcenie postaw twórczych i kreatywnego myślenia,

 5. Wspomaganie rozwoju poprzez aktywność twórczą, artystyczną oraz sportową, rekreacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych,

 6. Upowszechnianie wiedzy i doświadczeń nauczycieli, trenerów, szkoleniowców, ekologów,

 7. Propagowanie i rozpowszechnianie programów autorskich z obszarów twórczego myślenia, programów z zakresu sportu i rekreacji, kultury, sztuki, pomocy społecznej, zdrowia, ekologii

 8. Rozwijanie i propagowanie indywidualnych pasji poprzez realizację nowatorskich programów edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, ekologicznych, artystycznych,

 9. Promocja kultury, rozwijanie i przeprowadzanie imprez kulturalnych,

 10. Organizacja przedsięwzięć oświatowych, artystycznych oraz imprez sportowych, ekologicznych,

 11. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych

§ 5.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji naukowych,

b. organizowanie kursów, w szczególności w zakresie nowatorskich narzędzi,

c. organizowanie szkoleń, w szczególności w zakresie nowatorskich i autorskich programów,

d. promocję kompetencji nauczycielskich, szkoleniowych, społecznych, kulturalnych, zdrowotnych

e. propagowanie pozaszkolnych form edukacji,

f. propagowanie pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, prozdrowotnych, kulturalnych, sportowych, artystycznych, ekologicznych, prospołecznych,

g. promocję wielowymiarowych kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży, dorosłych (w szczególności seniorów i niepełnosprawnych),

h. propagowanie pozaszkolnych form edukacji sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej, artystycznej, ekologicznej, społecznej,

i. promocję warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych rozwijających twórcze myślenie.

Fundacja będzie prowadzić działalność promocyjną zdrowia, kultury, sztuki, ekologii, polskiej edukacji w zakresie globalnym, jak i indywidualnym z naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, twórczego myślenia oraz promocję sportu i rekreacji.

§ 6.

Fundacja dla realizacji powyższych z § 5. może powoływać sekcje, między innymi zdrowotną, kulturalną, sportową, rekreacyjną, ekologiczną, artystyczną.

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po zarejestrowaniu działalności w KRS.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w formie niewyodrębnionej działalności gospodarczej oraz w spółkach z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych.

3. Zakres działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej:

a. pozaszkolne formy edukacji artystycznej, kulturalnej,

b. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,

c. działalność wspomagająca edukację,

d. działalność organizatorów turystyki,

e. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

f. działalność wydawniczą i publicystyczną dla zakresu z punktów a), b),c), d), e)

4. Działalność gospodarcza może być realizowana przez udział w spółkach kapitałowych. Reprezentację Fundacji w spółkach wyznacza Zarząd.

5. W dziedzinie handlu zagranicznego Fundacja może prowadzić działalność polegającą na obrocie towarami i usługami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Majątek Fundacji

§ 7.

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe oraz składniki majątkowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Majątek Fundacji składa się z części służącej do realizacji celów statutowych oraz z części przeznaczonej do działalności gospodarczej.

3. Na realizację celów statutowych Fundacji, Fundator przeznacza kwotę 1.000.00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 8.

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,

2. odsetki bankowe i przychody z majątku,

3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochody z praw majątkowych,

5. okresowe składki członków powołanych sekcji,

6. 1% od podatku dochodowego.

§ 9.

Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konto w bankach za granicą, korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów firmom i osobom zagranicznym.

§ 10.

O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

IV. Zarząd Fundacji

§ 11.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 12.

1. Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu.

2. Prezes Zarządu uprawniony jest do jednoosobowej reprezentacji Fundacji.

3. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Fundatora, a w razie jego śmierci – przez spadkobierców Fundatora.

4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

5. Fundator może być jednocześnie Prezesem Zarządu.

6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

a. złożenia dobrowolnej rezygnacji pisemnie,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci Prezesa Zarządu.

§ 13.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Zarządu.

§ 14.

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy ponadto:

a. realizacja celów statutowych,

b. sporządzanie planów pracy i budżetu,

c. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

d. ustalanie i zmiana statutu,

e. decyzja o likwidacji Fundacji.

3. Zarząd sporządza sprawozdanie z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji.

§ 15.

1. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

2. Zarząd powołuje i odwołuje dyrektorów wyodrębnionych sekcji.

3. Zarząd decyduje o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizn, zapisu lub spadku.

§ 16.

Zarząd ma prawo do wynagrodzenia. Może też pełnić swoje funkcje społecznie.

V. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej

§ 17.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad dotyczących prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzeń oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej określa Zarząd Fundacji.

3. Fundacja opłaca podatek od wynagrodzeń pracowników i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych przewidzianych dla pracowników gospodarki nieuspołecznionej.

4. Składki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej Fundacji podlegają umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla jednostek gospodarki nieuspołecznionej.

5. Wydatki w walutach obcych ponoszone za granicą i w kraju finansowane są z zagranicznych środków płatniczych Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi.

6. Fundacja korzysta z przepisów dewizowych z tytułu eksportu, których wysokość określają stosowe przepisy.

VI. Postanowienia końcowe

§ 18.

Decyzje w sprawie zmian statutu oraz likwidacji z przyczyn wskazanych w ustawie, o której mowa w statucie w § 1 Statutu, podejmuje Zarząd Fundacji

§ 19.

1. W razie likwidacji Fundacji funkcje likwidatora pełni osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji.

2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przeznacza innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.

§ 20.

Fundator niniejszym powołuje pierwszy Zarząd Fundacji w składzie: Michał Rachwał – Prezes Zarządu.