ARTYKUŁY

Zachęcamy do czytania i dodawania własnych tekstów.

TRENINGI

Zapraszamy na bezpłatne, otwarte treningi biegowe.

OBOZY

Zapraszamy do zapoznania si─Ö z ofert─ů.

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI „ZDROWA”

(tekst jednolity na dzień 31 sierpnia 2018 roku)

dalej: „Statut”

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja „Zdrowa” zwana dalej „Fundacj─ů”, dzia┼éa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21, poz. 97 z pó┼║niejszymi zmianami) oraz postanowie┼ä niniejszego statutu. Fundacja ma prawo pos┼éugiwa─ç si─Ö tak┼╝e nazw─ů „Zdrowa Fundacja”.

2. Fundacja zosta┼éa ustanowiona przez Micha┼éa Rachwa┼éa zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A nr 5337/2014 z dnia 02 wrze┼Ťnia 2014 roku sporz─ůdzonym przez zast─Öpc─Ö notarialnego El┼╝biet─Ö Nurzy┼äsk─ů, zast─Öpc─Ö Olgi Bogusz notariusza w Warszawie.

§ 2.

1. Siedzib─ů Fundacji jest miasto Warszawa.

2. Czas trwania Fundacji jest nieokre┼Ťlony.

3. Fundacja dzia┼éa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezb─Ödnym dla w┼éa┼Ťciwego realizowania celów, Fundacja mo┼╝e prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç tak┼╝e poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Fundacja posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů.

2. Ministrem w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na zakres dzia┼éalno┼Ťci oraz cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 4.

Cele Fundacji s─ů nast─Öpuj─ůce:

 1. Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu ┼╝ycia,

 2. Profilaktyka uzale┼╝nie┼ä, profilaktyka walki z przemoc─ů, znajdowanie alternatywnych wzorców dla patologii,

 3. Aktywizacja fizyczna i intelektualna seniorów,

 4. Wspomaganie rozwoju polskiej edukacji poprzez kszta┼écenie postaw twórczych i kreatywnego my┼Ťlenia,

 5. Wspomaganie rozwoju poprzez aktywno┼Ť─ç twórcz─ů, artystyczn─ů oraz sportow─ů, rekreacyjn─ů dzieci, m┼éodzie┼╝y i doros┼éych,

 6. Upowszechnianie wiedzy i do┼Ťwiadcze┼ä nauczycieli, trenerów, szkoleniowców, ekologów,

 7. Propagowanie i rozpowszechnianie programów autorskich z obszarów twórczego my┼Ťlenia, programów z zakresu sportu i rekreacji, kultury, sztuki, pomocy spo┼éecznej, zdrowia, ekologii

 8. Rozwijanie i propagowanie indywidualnych pasji poprzez realizacj─Ö nowatorskich programów edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, ekologicznych, artystycznych,

 9. Promocja kultury, rozwijanie i przeprowadzanie imprez kulturalnych,

 10. Organizacja przedsi─Öwzi─Ö─ç o┼Ťwiatowych, artystycznych oraz imprez sportowych, ekologicznych,

 11. Integracja ┼Ťrodowiska osób niepe┼énosprawnych

§ 5.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji naukowych,

b. organizowanie kursów, w szczególno┼Ťci w zakresie nowatorskich narz─Ödzi,

c. organizowanie szkole┼ä, w szczególno┼Ťci w zakresie nowatorskich i autorskich programów,

d. promocję kompetencji nauczycielskich, szkoleniowych, społecznych, kulturalnych, zdrowotnych

e. propagowanie pozaszkolnych form edukacji,

f. propagowanie pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, prozdrowotnych, kulturalnych, sportowych, artystycznych, ekologicznych, prospołecznych,

g. promocj─Ö wielowymiarowych kó┼é zainteresowa┼ä dla dzieci, m┼éodzie┼╝y, doros┼éych (w szczególno┼Ťci seniorów i niepe┼énosprawnych),

h. propagowanie pozaszkolnych form edukacji sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej, o┼Ťwiatowej, zdrowotnej, artystycznej, ekologicznej, spo┼éecznej,

i. promocj─Ö warsztatów dla dzieci i m┼éodzie┼╝y oraz doros┼éych rozwijaj─ůcych twórcze my┼Ťlenie.

Fundacja b─Ödzie prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç promocyjn─ů zdrowia, kultury, sztuki, ekologii, polskiej edukacji w zakresie globalnym, jak i indywidualnym z naciskiem na promocj─Ö zdrowego stylu ┼╝ycia, twórczego my┼Ťlenia oraz promocj─Ö sportu i rekreacji.

§ 6.

Fundacja dla realizacji powy┼╝szych z § 5. mo┼╝e powo┼éywa─ç sekcje, mi─Ödzy innymi zdrowotn─ů, kulturaln─ů, sportow─ů, rekreacyjn─ů, ekologiczn─ů, artystyczn─ů.

1. Dla osi─ůgni─Öcia celów Fundacji, mo┼╝e ona prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů samodzielnie b─ůd┼║ we wspó┼édzia┼éaniu z innymi podmiotami w kraju i zagranic─ů, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami i po zarejestrowaniu dzia┼éalno┼Ťci w KRS.

2. Fundacja mo┼╝e prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w formie niewyodr─Öbnionej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej oraz w spó┼ékach z udzia┼éem podmiotów krajowych i zagranicznych.

3. Zakres dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, produkcyjnej, us┼éugowej i handlowej:

a. pozaszkolne formy edukacji artystycznej, kulturalnej,

b. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,

c. dzia┼éalno┼Ť─ç wspomagaj─ůca edukacj─Ö,

d. dzia┼éalno┼Ť─ç organizatorów turystyki,

e. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zaj─Ö─ç sportowych i rekreacyjnych,

f. dzia┼éalno┼Ť─ç wydawnicz─ů i publicystyczn─ů dla zakresu z punktów a), b),c), d), e)

4. Dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza mo┼╝e by─ç realizowana przez udzia┼é w spó┼ékach kapita┼éowych. Reprezentacj─Ö Fundacji w spó┼ékach wyznacza Zarz─ůd.

5. W dziedzinie handlu zagranicznego Fundacja mo┼╝e prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç polegaj─ůc─ů na obrocie towarami i us┼éugami zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.

III. Maj─ůtek Fundacji

§ 7.

1. Maj─ůtek Fundacji stanowi kapita┼é za┼éo┼╝ycielski, na który sk┼éadaj─ů si─Ö ┼Ťrodki finansowe oraz sk┼éadniki maj─ůtkowe okre┼Ťlone w akcie notarialnym ustanawiaj─ůcym Fundacj─Ö, tak┼╝e ruchomo┼Ťci i nieruchomo┼Ťci oraz inne prawa maj─ůtkowe i ┼Ťrodki finansowe nabyte przez Fundacj─Ö w toku dzia┼éania.

2. Maj─ůtek Fundacji sk┼éada si─Ö z cz─Ö┼Ťci s┼éu┼╝─ůcej do realizacji celów statutowych oraz z cz─Ö┼Ťci przeznaczonej do dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.

3. Na realizacj─Ö celów statutowych Fundacji, Fundator przeznacza kwot─Ö 1.000.00 z┼é (s┼éownie: jeden tysi─ůc z┼éotych).

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowi─ůzania ca┼éym maj─ůtkiem.

§ 8.

Dochodami Fundacji zwi─Ökszaj─ůcymi jej maj─ůtek s─ů:

1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,

2. odsetki bankowe i przychody z maj─ůtku,

3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochody z praw maj─ůtkowych,

5. okresowe sk┼éadki cz┼éonków powo┼éanych sekcji,

6. 1% od podatku dochodowego.

§ 9.

Fundacja po uzyskaniu w┼éa┼Ťciwych zezwole┼ä mo┼╝e posiada─ç konto w bankach za granic─ů, korzysta─ç z us┼éug zagranicznych instytucji finansowych, jak równie┼╝ zleca─ç obs┼éug─Ö interesów firmom i osobom zagranicznym.

§ 10.

O ile uchwa┼éa Zarz─ůdu Fundacji nie okre┼Ťli inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

IV. Zarz─ůd Fundacji

§ 11.

Organem Fundacji jest Zarz─ůd Fundacji, zwany dalej „Zarz─ůdem”.

§ 12.

1. Zarz─ůd jest jednoosobowy i sk┼éada si─Ö z Prezesa Zarz─ůdu.

2. Prezes Zarz─ůdu uprawniony jest do jednoosobowej reprezentacji Fundacji.

3. Prezes Zarz─ůdu jest powo┼éywany i odwo┼éywany przez Fundatora, a w razie jego ┼Ťmierci – przez spadkobierców Fundatora.

4. Pierwszy sk┼éad Zarz─ůdu powo┼éuje Fundator.

5. Fundator mo┼╝e by─ç jednocze┼Ťnie Prezesem Zarz─ůdu.

6. Cz┼éonkostwo w Zarz─ůdzie wygasa na skutek:

a. złożenia dobrowolnej rezygnacji pisemnie,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu za przest─Öpstwo pope┼énione z winy umy┼Ťlnej,

c. ┼Ťmierci Prezesa Zarz─ůdu.

§ 13.

O┼Ťwiadczenie woli w imieniu Fundacji mo┼╝e sk┼éada─ç Prezes Zarz─ůdu.

§ 14.

1. Zarz─ůd kieruje bie┼╝─ůc─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů Fundacji i reprezentuje j─ů na zewn─ůtrz.

2. Do kompetencji Zarz─ůdu nale┼╝y ponadto:

a. realizacja celów statutowych,

b. sporz─ůdzanie planów pracy i bud┼╝etu,

c. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysoko┼Ťci ich wynagrodzenia,

d. ustalanie i zmiana statutu,

e. decyzja o likwidacji Fundacji.

3. Zarz─ůd sporz─ůdza sprawozdanie z realizacji celów Fundacji nie rzadziej ni┼╝ raz w roku oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji.

§ 15.

1. Zarz─ůd mo┼╝e ustanowi─ç pe┼énomocników dzia┼éaj─ůcych w imieniu Fundacji okre┼Ťlaj─ůc zakres ich umocowania.

2. Zarz─ůd powo┼éuje i odwo┼éuje dyrektorów wyodr─Öbnionych sekcji.

3. Zarz─ůd decyduje o ka┼╝dorazowym przyj─Öciu subwencji, darowizn, zapisu lub spadku.

§ 16.

Zarz─ůd ma prawo do wynagrodzenia. Mo┼╝e te┼╝ pe┼éni─ç swoje funkcje spo┼éecznie.

V. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji ksi─Ögowej

§ 17.

1. Fundacja prowadzi gospodark─Ö finansow─ů i ewidencj─Ö ksi─Ögow─ů wed┼éug zasad dotycz─ůcych prowadzenia ksi─ůg handlowych przez podatników nie b─Öd─ůcych jednostkami gospodarki uspo┼éecznionej.

2. Wielko┼Ť─ç zatrudnienia, zasady wynagrodze┼ä oraz wielko┼Ť─ç ┼Ťrodków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych w dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej okre┼Ťla Zarz─ůd Fundacji.

3. Fundacja op┼éaca podatek od wynagrodze┼ä pracowników i sk┼éadki z tytu┼éu ubezpiecze┼ä spo┼éecznych przewidzianych dla pracowników gospodarki nieuspo┼éecznionej.

4. Sk┼éadki maj─ůtku trwa┼éego wykorzystywane w dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej Fundacji podlegaj─ů umorzeniu i amortyzacji wed┼éug zasad przewidzianych dla jednostek gospodarki nieuspo┼éecznionej.

5. Wydatki w walutach obcych ponoszone za granic─ů i w kraju finansowane s─ů z zagranicznych ┼Ťrodków p┼éatniczych Fundacji, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami dewizowymi.

6. Fundacja korzysta z przepisów dewizowych z tytu┼éu eksportu, których wysoko┼Ť─ç okre┼Ťlaj─ů stosowe przepisy.

VI. Postanowienia końcowe

§ 18.

Decyzje w sprawie zmian statutu oraz likwidacji z przyczyn wskazanych w ustawie, o której mowa w statucie w § 1 Statutu, podejmuje Zarz─ůd Fundacji

§ 19.

1. W razie likwidacji Fundacji funkcje likwidatora pe┼éni osoba wyznaczona przez Zarz─ůd Fundacji.

2. ┼Ürodki finansowe pozosta┼ée po likwidacji, likwidator przeznacza innej organizacji spo┼éecznej realizuj─ůcej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.

§ 20.

Fundator niniejszym powo┼éuje pierwszy Zarz─ůd Fundacji w sk┼éadzie: Micha┼é Rachwa┼é – Prezes Zarz─ůdu.